About the TEQ21 project

English | Norsk

Future school and society are characterized by rapid changes and technological development, which in turn demand new competences such as creativity, communication, collaboration and critical thinking. In order to meet these challenges, teacher education programmes need to educate professional teachers who can educate pupils for the future. The research project TEQ21 (Teacher Qualification for the 21st Century: Teachers´ professional competence) aims at defining the concept of teachers’ professional competence and gain insight in educating student teachers for competences for the future. 

Teacher education programmes are characterised by large variety in subject areas and lack of coherence and common vision. The new Master’s Degree Programme – Primary and Lower Secondary Teacher Education is designed to address transdisciplinary subject areas such as diversity, research and development, and digital competence. TEQ21 will investigate transdisciplinary learning processes to understand how different modes of knowledge can support the development of professional competence. Furthermore, the project will investigate how learning arenas, such as campus and student placement, play different roles in developing teachers’ professional competence. 

To establish a deeper understanding of the concept of teachers’ professional competence, TEQ21 will conduct a systematic review of research in the field. The review will form the basis for the conceptual framework of the entire project. We will conduct a survey to map student teachers’, teacher educators’ and placement teachers’ understanding of teachers’ professional competence before and after students’ practice placement. In addition, we will investigate teaching processes within the transdisciplinary learning activities of “Diversity in the Classroom”, “Research &Development” and “Digital Competence”.  To gain further insight in whether transdisciplinary learning activities can support the development of professional competence, we will perform systematic investigation of learning activities in the GLU masters’ programme, observe students in their placement practice and conduct focus-group interviews of students, teacher educators and placement teachers.

———————————————————————–

Framtidens skole og samfunn vil preges av rask utvikling og store teknologiske endringer. Da blir kompetanser som kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og kritisk tenking viktig. Lærerutdanningen må utvikle profesjonelle lærere som kan gi elever denne framtidsrettede kompetansen. I forskningsprosjektet TEQ21 – Teacher Qualification for the 21st Century, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.  

Lærerutdanninger er preget av stor faglig bredde, men møter kritikk for svak sammenheng og få felles siktemål. Den nye masterutdanningen for grunnskolelærere er utformet slik at fagovergripende temaer som mangfold, forsknings- og utviklingsarbeid og digital kompetanse har fått en sentral plass. TEQ21 vil studere disse fagovergripende temaene for å forstå hvordan varierte kunnskapsformer kan bidra til utvikling av profesjonskunnskap.  Prosjektet vil også studere hvordan ulike læringsarenaer slik som undervisning på campus og praksisstudier bidrar med varierte kunnskapsformer i lærernes profesjonelle kompetanse. 

TEQ21 vil først kartlegge aktuell forskning om læreres profesjonelle kompetanse og bruke kartleggingen til å avklare tilnærminger og begrepsapparat i prosjektet.  Vi vil kartlegge lærerstudenters, lærerutdanneres og praksislæreres egen forståelse av læreres profesjonelle kompetanse gjennom en spørreundersøkelse som gjennomføres før og etter studentenes praksisperioder. I tillegg vil undervisningsprosesser innenfor de fagovergripende temaene «det mangfoldige klasserommet», «FoU» og «digital kompetanse» utforskes. Gjennom systematiske studier av læringsaktiviteter gjennomført som en del av utdanningsprogrammet, observasjon av studenter i praksis og fokusintervju med studenter, lærerutdannere og praksislærere, vil vi søke innsikt i hvordan slike fagovergripende læringsprosesser bidrar til læreres profesjonelle kompetanse.